Rvent Medikal

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

RVENT MEDİKAL ÜRETİM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ’nin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu konunun en önemli kısmını ise işbu Politika ile çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, işbu Politika ile çalışanlarına ve çalışan adaylarına, şirket hissedarlarına ve yetkililerine, iş birliği içinde olduğu kurumların, ürün veya hizmet alıcılarının, tedarikçilerinin çalışanlarına, hissedarlarına ve yetkililerine, ziyaretçilerine, üçüncü kişilere ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketin benimsediği temel ilkeler şunlardır;

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine, korunmasına ve aktarılmasında gerekli hassasiyeti göstermek,

POLİTİKA’NIN AMACI

Bu politikanın temel amacı, şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve bu kapsamda kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri tarafımızca işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflık ve güveni sağlamaktır.

İÇERİK

Bu politika, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ve özel nitelikli kişisel verilerine ilişkindir.

POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağı kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, KVKK’ nun 12. Maddesi uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenliği sağlamak için gereken idari, hukuki ve mümkün olan tüm teknik tedbirleri almakta, bu kapsamda gereken denetimleri sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması, hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları iç işleyiş kapsamında konu ile ilgili birime raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayacaktır.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak tarafımıza iletmeleri durumunda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir,

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerdir.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişi veya kurumlar ile çalışmaktadır.

İŞ ORTAKLARI VE ŞUBELERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için şubelerine yönelik bilgilendirmeler sağlamaktadır.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ iş ilişkisi içerisinde olduğunu kişilere yönelik yapacağı bilgilendirmeler, değişen hüküm ve mevzuatlar çerçevesinde gerektiğinde tekrarlanmaktadır. İş ortaklarının, mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli hatırlatmalar yapılmakta ve konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişi veya kurumlar aracılığıyla destek olunmaya çalışılmaktadır.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ iş ortaklarının kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik yürütülen bilgilendirmeler ve eğitim sonuçları RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ yönetimine raporlanmaktadır. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ bu doğrultuda ilgili toplantı ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. 

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’ NIN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada ve Başvuru Formunda yer verilmiştir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına) aktarabilmektedir. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

Kişisel Verilerin Aktarılması;

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması;

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  • Kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verileri (felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve biyometrik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından toplanan ve işlenen aşağıda belirtilen kişisel veriler yurtdışına aktarılmaktadır;

 • Kimlik; Ad soyad, doğum tarihi, anne baba adı, doğum yeri, T.C. kimlik no,
 • İletişim; E-posta adresi, telefon no,
 • Özlük; Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikada belirtilmektedir.

Veri Kategorileri;

1-Kimlik

2-İletişim

4-Özlük

5-Hukuki İşlem

6-Müşteri İşlem

7-Fiziksel Mekân Güvenliği

10-Finans

11-Mesleki Deneyim

12-Pazarlama

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

17-Kılık ve Kıyafet

21-Sağlık Bilgileri

23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

24-Biyometrik Veri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

Veri Kategorisi                     Kişisel Veri İşleme Amacı

1-Kimlik

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

            Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

            Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Talep / Şikâyetlerin Takibi

            Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

            Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

2-İletişim

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

            Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Talep / Şikâyetlerin Takibi

            Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

            Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

4-Özlük

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5-Hukuki İşlem

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

6-Müşteri İşlem

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

            Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

            Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

7-Fiziksel Mekân Güvenliği

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

10-Finans

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

11-Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

12-Pazarlama

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

            Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

            Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

            Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

            Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

17-Kılık Ve Kıyafet

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

21-Sağlık Bilgileri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

            Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

24-Biyometrik Veri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

            Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

            İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

            İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

            Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiş ise kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ meşru menfaatleri ve iyi niyet doğrultusunda saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafına yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ KVKK’ nın 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Hissedarlar,
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER UYGULAMALAR

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, ziyaretçilerden ve 3. Kişilerden farklı veri toplama uygulamalarına yönelik aydınlatma yapılmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Ziyaretçilerimizin talep etmesi halinde kendilerinden talep edilen verileri öğrenme ve gerekli aydınlatma yükümlülüğü yapılarak hakları ve sorumluluklarımız hatırlatılmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulabilir.

Bu kapsamda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edecektir. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve 3. kişilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.  RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

(i)        Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

(ii)       Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

(iii)      Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kullanılabilecek anonimleştirme teknikleri şöyledir;

 • Maskeleme

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 • Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 • Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 • Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebileceklerdir:

 1. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ internet sitesinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra YAZIBAŞI MAH. BALKAN CADDESİ İZTIPSAN APT. NO: 33/1 TORBALI – İZMİR adresine şahsen başvuru ile veya Noter vasıtasıyla,
 2. RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ internet sitesinde bulunan formu doldurup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun rventmedikal@hs05.kep.tr KEP adresine gönderilecek bir e-posta ile iletebileceklerdir.

(Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.)

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş resmi özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, tarafımızca verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıdaki kısmında yer alan usule uygun olarak talebini tarafımıza iletmesi durumunda RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

RVENT MEDİKAL ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da şirket KVKK dosyasında saklanır.

POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Yönetim Kurulu tarafından saklanır.